Podatkowa księga przychodów i rozchodów

dokumenty

Podatkowa księga przychodów i rozchodów jest dokumentem służącym do ewidencji operacji gospodarczych w formie uproszczonej. Księguje się w niej przychody, zakup towarów handlowych i materiałów, koszty związane z zakupami oraz wydatki na wynagrodzenie i prowadzenie działalności gospodarczej.

W ramach tej formy rozliczeń w naszym biurze obsługujemy:

  • osoby fizyczne, które osiągają przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej i jako formę opodatkowania przychodu wybrały zasady ogólne lub podatek liniowy,
  • spółki jawne osób fizycznych,
  • spółki cywilne i partnerskie, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych za poprzedni rok nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej 1 200 000 euro.

Zakres naszych usług:

  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych dla Urzędów Skarbowych i podatników,
  • sporządzanie rozliczeń podatkowych,
  • sporządzanie i przekazywanie wymaganych sprawozdań do właściwych urzędów,
  • doradztwo księgowe.